Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Grecia, migliaia in piazza anti-austerità

Αποτέλεσμα εικόνας για proteste ad Atene 25 aprile 2018

(ANSA-AP) - ATENE, 25 APR - Giornate di proteste ad Atene contro le nuove misure di austerità che, nei piani del governo devono entrare in vigore prima che finisca il 'bailout' della Grecia, in agosto. 

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Atene in tre diversi cortei contro la vendita delle centrali elettriche, i tagli alle pensioni e alla sanità pubblica. In piazza i lavoratori degli ospedali che oggi hanno indetto uno sciopero per protestare contro licenziamenti e carenza di fondi, i dipendenti della società elettrica nazionale e i pensionati.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου